Rosyskie centrum wizowe

W celu podniesienia jakości usług świadczonych interesantom, wnioskującym o wydanie wizy wjazdowej do Federacji Rosyjskiej, w okręgu konsularnym Ambasady Rosji w Polsce funkcjonuje Rosyjskie Centrum Wizowe w Warszawie z siedzibą przy ul. Prosta 69 (3 piętro), 00-838 Warszawa - st. metra Rondo Daszyńskiego. Kontakt: e-mail: info.rupol@russia-visacentre.com tel.: +48-731-517-975; +48-579-349-018

Do zadań Centrum należy przyspieszenie i ułatwienie procedury uzyskania wizy, stworzenie maksymalnie wygodnych warunków dla interesantów, wyjaśnienie im przepisów dotyczących wjazdu i pobytu w Federacji Rosyjskiej, sprawdzenie kompletności dokumentów, stanowiących podstawę dla wydania wizy, oraz reprezentacja interesów petentów w wydziale konsularnym Ambasady (Konsulacie Generalnym) podczas składania (odbioru) dokumentów w ich imieniu.

Podjęcie decyzji o wydaniu lub odmowie wydania wizy, oraz procedowanie w sprawie wydania samej wizy obywatelom obcych państw poza granicami Federacji Rosyjskiej pozostaje prerogatywą rosyjskich urzędów konsularnych.

Dla interesantów zachowuje się możliwość bezpośredniego złożenia dokumentów w rosyjskiej placówce zagranicznej w celu uzyskania wizy. Taka możliwość realizowana jest poprzez rejestrację elektroniczną na wizytę na stronie internetowej urzędu konsularnego warsaw.kdmid.ru.

W celu zapobieżenia próbom oszustw w systemie online rejestracji placówka zagraniczna przyjmuje dokumenty wyłącznie od tych osób, dane personalne których zostały podane w systemie podczas wypełnienia wniosku. W przypadku wystąpienia rozbieżności między podanymi w systemie informacjami a danymi wnioskodawcy, dokumenty którego są składane w placówce zagranicznej, one nie są akceptowane do rozpatrzenia. Rezerwacja w systemie jednego terminu wizyty w placówce przewiduje możliwość złożenia tylko jednego kompletu dokumentów.

Na szczyt