Specyfikacja wizy elektronicznej i warunki jej wydania

I. Informacje w sprawie wizy elektronicznej i warunków jej wydania

 1. Wiza elektroniczna jest wydawana dla zwiedzenia tylko jednego z trzech regionów Federacji Rosyjskiej – Dalekowschodniego Okręgu Federalnego lub Obwodu Kaliningradzkiego, lub Sankt Petersburgu i Obwodu Leningradzkiego. Wiza elektroniczna, wydana dla zwiedzenia jednego z trzech wymienionych regionów, nie uprawnia do zwiedzenia innych regionów Federacji Rosyjskiej.
 2. Wiza elektroniczna wydawana jest bezpłatnie. Dla jej uzyskania nie są wymagane zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hoteli lub inne dokumenty, potwierdzające cele podróży do Federacji Rosyjskiej. Termin uzyskania wizy elektronicznej wynosi nie więcej niż 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia wypełnionego wniosku.
 3. Wiza elektroniczna uprawnia do wjazdu do Federacji Rosyjskiej i wyjazdu z Federacji Rosyjskiej wyłącznie przez niżej wymienione przejścia graniczne na Granicy Państwowej Federacji Rosyjskiej, usytuowane na terytorium Dalekowschodniego Okręgu Federalnego, Obwodu Kaliningradzkiego, Sankt Petersburgu i Obwodu Leningradzkiego
  1. lotnicze przejścia graniczne “Władywostok (Kniewiczi)”, „Jużno-Sahalińsk (Chomutowo)”, „Pietropawłowsk Kamczacki (Jelizowo)”, „Błagowieszczeńsk”, „Chabarowsk (Nowy)”, „Anadyr (Ugolny)”, „Kaliningrad (Chrabrowo)”, „Ułan-Ude (Muchino)”, „Czyta (Kadała)”, Pułkowo”;
  2. morskie przejścia graniczne „Władywostok”, „Zarubino”, „Posjet”, „Korsakow”, „Pietropawłowsk Kamczacki”, „Kaliningrad” (wydziały w Kaliningradzie, Bałtyjsku i Swietłym), „Wysock”, „Wielki port Sankt Petersburg (dworzec morski)”, „Port pasażerski Sankt Petersburg”;
  3. kolejowe przejścia graniczne „Pogranicznyj”, „Chasan”, „Mahalino”, „Mamonowo”, „Sowieck”.
  4. drogowe przejścia graniczne „Połtawka”, „Turij Róg”, „Bagrationowsk”, „Gusiew”, „Mamonowo (Grzechotki)”, „Mamonowo (Gronowo)”, „Morskoje”, „Pograniczny”, „Sowieck”, „Czernyszewskoje”, „Iwangorod”, „Torfianowka”, „Brusnicznoje”, „Swietogorsk”
  5. piesze przejście graniczne „Iwangorod”.

  wyłącznie dla Sankt Petersburgu:

  UWAGA! Obecnie jest brak możliwości wjazdu i wyjazdu na podstawie wizy elektronicznej transportem kolejowym.

 4. Wiza elektroniczna jest jednokrotna, termin jej ważności wynosi 30 dni kalendarzowych, licząc od daty jej wydania. Wiza elektroniczna uprawnia do pobytu w Federacji Rosyjskiej do 8 dób, licząc od daty wjazdu, w okresie terminu ważności wizy.

  Termin ważności wizy i (lub) dozwolony termin pobytu na jej podstawie nie podlega przedłużeniu, za wyjątkiem przypadków braku możliwości opuszczenia terytorium Federacji Rosyjskiej w związku z koniecznością pilnego leczenia lub z powodu wystąpienia siły wyższej (force majeure), oraz zjawisk o charakterze klęski żywiołowej.

  UWAGA! Dozwolony termin pobytu w Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy elektronicznej do 8 dób nie oznacza możliwości pobytu w ciągu 192 godzin (24 godziny X 8). Dzień wjazdu i dzień wyjazdu uważane są za 2 doby. Dla obliczenia czasu, w ciągu którego jest dozwolony pobyt w Federacji Rosyjskiej, można skorzystać z kalkulatora wizowego.

  Należy zapamiętać prostą regułę: jeżeli, na przykład, cudzoziemiec odbył kontrolę paszportową podczas wjazdu w poniedziałek, to odbyć kontrolę paszportową w celu wyjazdu powinien nie później niż w następny poniedziałek. Jeżeli cudzoziemiec wjechał we wtorek, to powinien wyjechać nie później, niż we wtorek następnego tygodnia (i tak dalej według dni tygodnia). Jednak w każdym razie cudzoziemiec powinien wyjechać nie później tego dnia, kiedy upływa termin ważności wizy, nawet jeżeli przy tym termin pobytu cudzoziemca wynosi mniej niż 8 dób. Na przykład, cudzoziemiec przybył w poniedziałek, a termin ważności wizy upływa w niedzielę, w tym przypadku powinien wyjechać nie później niż w niedzielę.

 5. Wizy elektroniczne mogą być następujących kategorii: zwykła biznesowa (cel podróży – biznes), zwykła turystyczna (cel podróży – turystyka), zwykła humanitarna (cel podróży – kontakty sportowe, kontakty kulturalne oraz naukowo-techniczne). Jeżeli cel podróży cudzoziemca do Federacji Rosyjskiej nie odpowiada ani jednej z wyżej wymienionych, powinien zwrócić się do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Federacji Rosyjskiej z wnioskiem o wydanie zwykłej (nieelektronicznej) wizy.
 6. Cudzoziemcy, przybywający do Federacji Rosyjskiej na podstawie wiz elektronicznych do Dalekowschodniego Okręgu Federalnego, uprawnieni są do swobodnego przemieszczania się wyłącznie w granicach terytorium tego podmiotu Federacji Rosyjskiej, wchodzącego w skład Dalekowschodniego Okręgu Federalnego, do którego oni przybyli. Wyjazd cudzoziemców z Federacji Rosyjskiej odbywa się wyłącznie przez przejścia graniczne tego podmiotu Federacji Rosyjskiej, do którego przybyli wcześniej.
 7. Cudzoziemcy, przybywające do Federacji Rosyjskiej na podstawie wizy elektronicznej do Obwodu Kaliningradzkiego, uprawnieni są do swobodnego przemieszczania się wyłącznie w granicach terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. Wyjazd z Federacji Rosyjskiej cudzoziemców odbywa się wyłącznie przez przejścia graniczne Obwodu Kaliningradzkiego.
 8. Cudzoziemcy, przybywające do Federacji na podstawie wiz elektronicznych do Sankt Petersburgu i Obwodu Leningradzkiego, uprawnieni są do swobodnego przemieszczania się w granicach Sankt Petersburgu i Obwodu Leningradzkiego. Wyjazd z Federacji Rosyjskiej cudzoziemcy realizują wyłącznie przez przejścia graniczne Sankt Petersburgu i Obwodu Leningradzkiego.
 9. Wypełnić wniosek o wydanie wizy elektronicznej na tej stronie można nie wcześniej niż 20 dni i nie później niż 4 dni przed zaplanowaną datą wjazdu do Federacji Rosyjskiej.
 10. Wskazanie daty, miesiąca i roku urodzenia podczas składania wizy jest obowiązkowe. Jeżeli w Państwa paszporcie nie jest podana pełna data urodzenia, to wniosek nie może być zaakceptowany do przetwarzania. W tym przypadku Państwo muszą zwrócić się do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Federacji Rosyjskiej w celu uzyskania zwykłej (nieelektronicznej) wizy.
 11. Jeżeli razem z Państwem podróżują nieletnie dzieci, które są wpisane do paszportu, dla każdego dziecka składa się oddzielny wniosek o wydanie wizy. Wszystkie podróżujące razem z rodzicami nieletnie dzieci powinny mieć oddzielną wizę elektroniczną.
 12. Do upłynięcia terminu ważności Państwa paszportu powinno zostawać nie mniej niż 6 miesięcy od momentu złożenia wniosku o wydanie wizy elektronicznej. W paszporcie powinno być miejsce dla stempli o przekroczeniu granicy.
 13. Cudzoziemcy, przybywający do Federacji Rosyjskiej na podstawie wiz elektronicznych, powinni posiadać polisę ubezpieczenia zdrowotnego, ważną na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu całego pobytu.
 14. Jeżeli w Państwa paszporcie jest ważna rosyjska wiza, to nie jest wymagana specjalna wiza elektroniczna dla zwiedzenia Dalekowschodniego Okręgu Federalnego, Obwodu Kaliningradzkiego, Sankt Petersburgu i Obwodu Leningradzkiego. Państwo mogą zwiedzić je na podstawie zwykłej wizy w okresie jej ważności bez ograniczeń, przewidzianych dla wiz elektronicznych. Okres ważności zwykłej wizy nie podlega przedłużeniu poprzez uzyskanie wizy elektronicznej.
 15. Przed wypełnieniem wniosku o wydanie wizy elektronicznej Państwo muszą wyrazić zgodę na automatyczne przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie danych, podanych przez Państwa we wniosku o wydaniu wizy elektronicznej.
 16. Podane we wniosku informacje powinny być pełne i prawdziwe. Podanie jakichkolwiek nieprawdziwych informacji, w tym danych paszportowych i zdjęć, może skutkować anulowaniem już wydanej wizy na przejściu granicznym na Granicy Państwowej Federacji Rosyjskiej.

II. Tryb wypełnienia wniosku o wydanie wizy elektronicznej

 1. Nazwisko i imię (imiona), imię ojca (jeżeli występuje) należy podać dokładnie tak, jak one są wpisane w pierwszej linii strefy do odczytu maszynowego paszportu, niezależnie od tego, jak one zostały wpisane w strefie wizualnej paszportu.
 2. Nazwisko w strefie do odczytu maszynowego zawsze rozpoczyna się z szóstego symbolu pierwszej linii. Nazwisko w strefie do odczytu maszynowego jest oddzielone od imienia (imion) symbolami <<. Symbol < rozdziela części nazwiska (jeżeli ich kilka) i imiona (jeżeli ich kilka). Imię ojca (jeżeli istnieje) uważane jest za jedno z imion.
 3. Jeżeli nazwisko składa się z kilku części (słów) i wszystkie one nie umieszczają się w polu wniosku „Nazwisko”, powinni Państwo podać w tym polu wszystkie pierwsze części (słowa) swego nazwiska, które mogą umieścić się w tym polu całkowicie, w tej samej kolejności i w ścisłej zgodności z tym, jak one są zapisane w pierwszej linii strefy do odczytu maszynowego paszportu. Części (słowa) nazwiska, które nie umieściły się całkowicie w polu wniosku „Nazwisko”, nie można skracać i (lub) podawać w polu wniosku „Imię (imiona)”.
 4. Imię, oraz imię ojca (jeżeli występuje) należy wskazywać w polu wniosku „Imię (imiona)” w tej samej kolejności i w ścisłej zgodności z tym, jak one są podane w strefie do odczytu maszynowego paszportu, nawet jeżeli one zapisane w tej strefie w formie poszczególnych liter.
 5. Jeżeli numer paszportu zawiera symbol, podobny do litery „O” alfabety łacińskiej, należy znaleźć go w pierwszych dziewięciu symbolach drugiej strefy do odczytu maszynowego paszportu cudzoziemcy i upewnić się, że ona naprawdę jest literą „O”, a nie cyfrą „0”.
 6. Jeżeli numer paszportu zawiera symbol podobny do cyfry „I”, nie można we wniosku wprowadzać cyfry „1” – to nie jest cyfra, lecz litera „I” alfabetu łacińskiego.

  UWAGA! Nawet jedna niepoprawnie wprowadzona przez wnioskodawcę litera lub cyfra, dotycząca jego danych paszportowych, może stanowić podstawę dla odmowy wjazdu do Federacji Rosyjskiej i anulowania już wydanej wizy na przejściu granicznym.

III. Procedura składania wniosków o wydanie wizy elektronicznej

 1. Przed rozpoczęciem wypełnienia wniosku cudzoziemca powinni Państwo upewnić się, że posiadają:
  1. przeglądarkę internetową z włączonym JavaScript. W chwili obecnej obsługujemy następujące przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge. Nie gwarantujemy prawidłowej pracy strony przy wykorzystaniu innych przeglądarek.
  2. Program dla przeglądania i wydruku plików w formacie PDF. Rekomendujemy Adobe Acrobat Reader.
  3. Ważny paszport narodowy.
  4. Należy wybrać język podpowiedzi w odpowiednim menu. Podpowiedzi będą wyjaśniać sens pytań, na które wnioskodawca musi odpowiedzieć. Jeżeli jako język podpowiedzi został wybrany rosyjski, wszystkie odpowiedzi na pytania wniosku powinny być wyłącznie w języku rosyjskim, za wyjątkiem nazwisk, imion, adresów i nazw instytucji, które należy wprowadzić w języku angielskim. Jeżeli został wybrany język angielski, to wszystkie odpowiedzi wnioskodawcy powinny być wyłącznie w tym języku z wykorzystaniem symboli alfabety łacińskiej.
 2. Wnioskodawca potwierdza swoją zgodę na automatyczne przetwarzanie, przekazywanie i przechowywanie danych, podanych we wniosku wizowym.
 3. Dla rozpoczęcia wypełnienia wniosku wizowego należy nacisnąć klawisz z napisem "Перейти к заполнению заявления", „Proceed to fill in the application” („Przejdź do wypełnienia wniosku”).
 4. Dla kontynuacji wypełnienia ankiety, redagowania, przeglądania i wydrukowania wcześniej wypełnionego wniosku należy wybrać punkt menu "Восстановить заявление", „Retrieve application” („Odnowić wniosek”).
 5. Należy wprowadzić osobisty adres poczty elektronicznej i jego potwierdzenie, oraz hasło dla wejścia na tę stronę i jego potwierdzenie. NALEŻY ZAPISAĆ HASŁO!
 6. Należy zapisać lub wydrukować numer wniosku, który jest wyświetlony w prawej górnej części strony. Jest potrzebny dla kontynuowania wypełnienia wniosku, jeżeli seans zostanie przerwany. Dla zapisania projektu wniosku należy wykorzystać przycisk "Записать как черновик", „Save the draft” („Zapisać jako projekt”). Wniosek o wydanie wizy elektronicznej będzie przechowywany w ciągu 30 dni od momentu jej ostatniego zapisania.
 7. Dalej należy przejść do innych punktów wniosku. Należy brać pod uwagę podpowiedzi na każdej stronie wniosku. Pola, zaznaczone symbolem „*”, są obowiązkowe do wypełnienia. Jeżeli podczas wypełnienia wystąpią pomyłki lub zostaną pominięte obowiązkowe do wypełnienia pola, to one zostaną wyświetlone, i pod nimi pojawi się powiadomienie o wystąpieniu pomyłki, którą należy poprawić.
 8. Należy dołączyć kolorowe foto cyfrowe w formacie JPEG.
 9. Należy nacisnąć przycisk wysłania wniosku i poczekać na potwierdzenie o przyjęciu go do przetwarzania.

IV. Po wystosowaniu wniosku:

Można śledzić status wniosku na tej stronie. Po podjęciu decyzji w sprawie wniosku, jej status zmieni się na jeden z następujących: „Wiza została wydana” lub „Odmówiono wydania wizy”, po czym można ściągnąć PDF-plik z wynikiem rozpatrzenia wniosku. Na osobisty adres cudzoziemcy automatycznie zostanie wysłana wiadomość o przebiegu i wyniku przetwarzania wniosku z szczegółowymi instrukcjami dotyczącym dalszych kroków.

W razie pozytywnej decyzji o wydaniu wizy elektronicznej należy wydrukować powiadomienie o wyniku rozpatrzenia wniosku. W przypadku braku drukarki należy zapisać informacje, wskazane w powiadomieniu, albo zapisać dane w inny sposób, umożliwiający ich wizualny odczyt przez przedstawicieli firmy transportowej podczas wsiadania do środku transportu i przez funkcjonariuszy służby granicznej podczas odprawy kontroli paszportowej na przejściu granicznym przy wjeździe do regionu.

Ważne: nie można zapisać plik w formacie PDF o wyniku rozpatrzenia wniosku na komputerze, do którego mają dostęp ci, którzy nie mają zgody na zapoznanie się lub zapis danych personalnych osoby ubiegającej o wizę. Jeżeli plik został zapisany na twardym dysku ogólnodostępnych komputerów, na przykład w kawiarni internetowej lub bibliotece, inni użytkownicy mogą go znaleźć i otworzyć.

W przypadku nieotrzymania w ciągu czterech dób powiadomienia o wydaniu wizy elektronicznej lub odmowy wydania wizy elektronicznej można zwrócić się w celu uzyskania wizy w trybie zwykłym do przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Federacji Rosyjskiej.

UWAGA! Powiadomienie o wydaniu wizy elektronicznej nie jest gwarancją wjazdu do Federacji Rosyjskiej. Osoba, która uzyskała wizę, może otrzymać odmowę wjazdy bezpośrednie na przejściu granicznym w przypadku powstania okoliczności, wskazanych w Ustawie Federalnej z dnia 15 sierpnia 1996 r. nr 114 - ФЗ „O trybie wyjazdu z Federacji Rosyjskiej i wjazdu do Federacji Rosyjskiej”.

Na szczyt