• Wiza
  • Wiza dla osób odwiedzających groby krewnych

Wiza dla osób odwiedzających groby krewnych

Dla uzyskania wizy w celu odwiedzenia grobów bliskich krewnych w Rosji wymagane są następujące dokumenty:

  1. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważności wizy na wjazd do Rosji;
  2. Wniosek wizowy wypełniony wyłącznie elektronicznie w języku rosyjskim bądź angielskim i wydrukowany za pomocą specjalnej strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: visa.kdmid.ru. Nie są przyjmowane kwestionariusze nadesłane faksem lub pocztą.
  3. Jedno zdjęcie (specyfikacja);
  4. Wystawiony przez władze rosyjskie dokument potwierdzający fakt istnienia grobu (oryginał lub kserokopię/faks/wydrukowany skan).
  5. Ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobyty w Rosji. W przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu.
  6. Dokumenty, potwierdzające stopień pokrewieństwa z pochowanym: kserokopię/faks/wydrukowany skan aktu małżeństwa lub/i aktu urodzenia.

Dla osób odwiedzających groby bliskich krewnych jest wydawana jednokrotna besplatna wiza na okres do 14 dni

Na szczyt